Návrat na hlavní stranu Otevřít příspěvky roku 2011

Rezignace tajemníka Mgr.T.Vindiše a závěry kontroly MVČR

O rezignaci tajemníka MěÚ T.Vindiše již bylo zmíněno v několika zprávách. S prvním popisem této události přišla protikorupční iniciativa na svém webu. MěÚ k tomuto uvedl rovněž své oficiální stanovisko a ještě před těmito písemnými zprávami natočila k rezignaci TV Polar krátkou videoreportáž. Novojičínský Deník se pak zabýval rezignací v tomto článku.

Ve zmíněných zprávách se hovoří vždy o kontrole z ministerstva vnitra probíhající na městském úřadě a zjištěných nezákonnostech, které mohly vést tajemníka T.Vindiše k rezignaci na svou funkci. Jelikož vznikají dohady a pochybnosti o ministerské kontrole protože „nikdo“ tuto zprávu a závěry neviděl, přináší Novojičínský samizdat kopii celé písemnosti odboru dozoru a kontroly veřejné správy MVČR.

Ještě před citováním z ministerské zprávy je potřeba uvést, že tajemník je : 1) odpovědný ze zákona o obcích za dodržování zákonů městským úřadem, odpovídá za práci všech zaměstnanců, které je povinen kontrolovat a metodicky řídit. 2) z organizačního řádu přímo odpovědný za realizaci zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ). 3) z organizačního řádu odpovědný za přípravu schůze rady města.

Ve vyhodnocení kontroly MVČR jsou uvedna některá pochybení a nezákonnosti takto (stručně vyjmuto) :

1. Zasedání městské rady způsobem „Per rollam" (bez přítomnosti členů MR, např.telefonicky) :

Jak vyplynulo z Vámi zaslaných podkladů, zasedání rady města skutečně proběhlo v některých případech „per rollam“. Uvedený postup je třeba i zpětně označit za postup v rozporu s ustanoveními zákona o obcích.

2. Snaha o zúžení pravomocí kontrolního výboru (návrh taj.Vindiše) :

... Proto nelze označit za relevantní postup města, který by v rámci možností stanovených kontrolnímu výboru zákonem jakkoliv zužoval jeho oprávnění k provádění kontroly. Z předloženého zápisu ze zasedání ZM nebylo možno vzhledem k absenci příloh pisatelovu námitku ověřit … K uvedenému rozsahu kontroly jsou však jmenované výbory oprávněny již na základě zákona, neboť se jedná o jejich zákonem vymezenou oblast činnosti, která nemůže být usnesením ZM jakkoliv zúžena.

3. Nedostatky při zveřejňování majetkoprávních záměrů :

Podrobným vyhodnocením předložených podkladů dospělo Ministerstvo vnitra k závěru, že některé záměry dispozice nemovitým majetkem v jednotlivých případech nenaplňují veškeré požadavky stanovené § 39 odst. 1 zákona o obcích, resp. § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky. Uvedeným postupem v rozporu se zákonem se město Nový Jičín v daném případě vystavuje riziku neplatnosti navazujících právních úkonů.

4. Zveřejňování usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad :

... ze strany města došlo k pochybení, když rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která Vám byla v období od ledna 2009 do současnosti doručena, nebyla zveřejněna v souladu s požadavky InfZ … v uvedené souvislosti důrazně upozorňujeme na dodržování ustanovení zákonů.

5. Výroční zpráva města N.Jičína nemá zákonné náležitosti :

Nahlédnutím na internetové stránky města do rubriky Výroční zprávy a vyhodnocením vyžádané kopie výroční zprávy o činnosti města Nový Jičín v oblasti poskytování informací podle InfZ za rok 2010 bylo zjištěno, že výroční zpráva za rok 2010 svým obsahem plně neodpovídá požadavkům stanoveným § 18 odst. 1 písm. a) - f) InfZ na obsah výročních zpráv o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací dle InfZ, neboť absentuje část informací upravených pod písm. e) jmenovaného ustanovení InfZ.
(Pozn.samizdatu : Zde šlo o opakované pochybení neboť i přes upozornění ministerstva, tajemník neučinil nápravu)

6. Sazebník úhrad, které si město určilo :

... současná právní úprava neumožňuje definovat mimořádně rozsáhlé vyhledávání způsobem uvedeným čl. IV odst. 1 a požadovat zálohu způsobem upraveným v čl. IV odst. 3 Sazebníku úhrad za poskytnutí informace …nelze stanovení 15 minut jako základního měřítka pojmu pro mimořádně rozsáhlé vyhledávání považovat za odpovídající smyslu zákona a je třeba jej vypustit … Současně pak upozorňujeme na nutnost úpravy čl. IV. odst. 3 citovaného sazebníku úhrad, neboť uvedený způsob požadavku zálohy je v rozporu se současnou právní úpravou.
(Pozn.samizdatu : Zde šlo opět o opakované pochybení - 2x výzva k nápravě od Krajského úřadu MS kraje a ještě upozornění MVČR, náprava neučiněna)

V závěru zprávy se pak uvádí :

V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme na skutečnost, že jednotlivá porušení zákona o obcích a InfZ je třeba uvést do souladu s požadavky zákona a v zájmu zlepšení výkonu kvality samostatné působnosti svěřené orgánům města Nový Jičín zamezit do budoucna jejich opakování. V této souvislosti připomínáme povinnost řídit se Ústavou a zákony České republiky, která mimo jiné vyplývá ze slibu složeného každým členem zastupitelstva obce na prvním zasedání…

Ještě nutno poznamenat, že odbor kontroly MVČR avizoval výjezd do N.Jičína za účelem kontroly nápravy, odstranění a zamezení opakování nedostatků, který se uskutečnil 16.srpna 2011, když den před tím tajemník T.Vindiš rezignoval na svou funkci a týden před tím mu byla udělena výtka z některých pochybení obsažených ve zprávě.
Ve výtce bylo také uvedeno : "Vážený pane tajemníku, uděluji Vám tímto výtku a upozorňuji Vás na možnost výpovědi z pracovního poměru za porušení Vašich zákonem stanovených povinností".

Dokument samizdatu :
Kopie celé písemnosti odboru dozoru a kontroly veřejné správy MVČR

(kliknutím na odkaz nebo ukázku dokumentu otevřete celou písemnost ve formátu PDF)

(MU)