Mimořádné zastupitelstvo města

Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Tolik citace ze zákona o obcích.

A jelikož opozice v Novojičínském zastupitelstvu (ZM), složena zejména ze zastupitelů ODS, tak učinila, svolal starosta města J.Dvořák (ČSSD) v co možná nejkratším termínu zasedání ZM na den 13.3.2012. Účelem této mimořádné schůze zastupitelstva mělo být dle žadatelů, projednání Technicko-ekonomického a právního auditu. Takovéto projednání sice koalice plánuje na řádném ZM, avšak opozice se toho dožadovala již nyní, kdy celý audit zpochybňovala a podle předsedy ODS M.Šturma se o audit nejedná neboť tuto zprávu auditem nelze ani nazvat. Na samotném jednání, po výzvě předsedajícího na doplnění programu, začal M.Šturm rozebírat a komentovat jednotlivosti v auditu obsažené, když po nějaké době mu přesedající připomněl, že má dát návrh na zařazení doplňujícího bodu programu a nikoliv přednášet své výhrady k materiálu. Když se tak nestalo a M.Šturm pokračoval ve své rétorice, byl předsedajícím vyzván, aby předložil doplňující návrh programu, jinak mu bude odebráno slovo a rovněž byl vyzván ke slušnému chování. Poté se konečně podařilo zastupiteli Šturmovi sepsat jeho připomínku a dát ji ke hlasování. Nezískala však potřebnou, nadpoloviční většinu a návrh nebyl přijat. Z řad ODS pak následovalo ještě několik dalších pokusů o zařazení doplňujícího programu, kdy znovu M.Šturm zpochybňoval audit a jeho závěry týkající se Technických služeb města, které měl sám dříve na starost, co by nadpočetně zvolený místostarosta. Tyto návrhy však znovu nezískaly nadpoloviční podporu a nebyly do programu tudíž zařazeny. Nadešla tedy chvíle pro hlasování o předloženém programu, kdy vinou i samotného svolavatele, jako byl M.Šturm, který snad z nekoncentrovanosti hlasoval sám proti projednávání auditu a samotnému programu, neprošlo tedy jednání celého mimořádného zastupitelstva.

(red)