Úplatek nebo finanční dar?

Dle nepravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně, který proběhl dne 19.3.2013 o úplatek nešlo. Obviněný J.R., bývalý ved.Odboru obecního podnikání Městského úřadu N.Jičín, se měl dle státního zástupce dopustit trestného činu podplácení podle § 332 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) trestního zákoníku.

Dle svědka události, bývalého radního M.G., měla celá věc proběhnout následovně. Po upozornění občanů, že na "skládce" v obci Kojetín, se naváží různý materiál z bouraček, suť a také ekologicky závadný materiál, chtěli radní vysvětlení od ved.odboru obecního podnikání J.R., který byl za věc odpovědný. Na písemnou žádost interního auditora města, bylo vedoucím odboru podnikání odpovězeno, že na skládku, později stavbu, má povolenou vozit přebytečnou zeminu obec Starý Jičín. Radní M.G. však spolu s městskou policií na místě zjistil, že zde naváží soustavně materiál úplně jiná firma. Jednalo se o společnost Demstav group, s.r.o., která tam navážela bezúplatně odpad z demolice při stavbě obchodního centra Tesco v Šenově. Po zjištění dalších nedostatků a nepatřičností, jakože na této stavbě není veden stavební deník, proto není snadné zjistit, kdo a v jaké míře stavbu zaváží a také jakým materiálem, že klíče od stavby má někdo z již zmíněné společnosti, vyvolal radní M.G. s ved.odboru dne 9.8.2011 společnou schůzku. A právě na tomto jednání měl ved.odboru obecního podnikání J.R. namítnout, zda by to nevyřešilo třeba sto tisíc korun. Na nevěřícnou reakci radního slovy „prosím, to myslíte vážně“, měl ved.odboru dodat, že pokud jde o peníze, mohla by třeba firma přispět padesáti, či statisíci korunami na městskou slavnost. Ostatně tato poslední slova ve své výpovědi u soudu ved.odboru J.R. potvrdil. Radní M.G. pojal podezření z trestného činu a aby se sám nevystavil tr.stíhání, neboť záležitost řešila i rada města, celou věc oznámil.

Spolu s předsedou senátu a soudcem J.Pšenicou se můžeme dotázat, co je špatného na tom, když chce firma městu nabídnout finanční dar? A zároveň si také můžeme odpovědět, že v obvyklém případě, kdy se na radnici obrátí firma a přijde s nabídkou, nic špatného není. Avšak nemusí tomu už tak být za okolností, kdy se odhalí nějaké pochybení, či nepravosti a nabídka přijde právě v tuto chvíli, tedy v příčinné souvislosti. Navíc je spodivem, že tato konkrétní firma již na zmíněnou slavnost města, dle dalšího svědka a radního V.D., finanční dar věnovala a všechny dary již byly v rozpočtu zakomponovány, vždyť slavnost se měla uskutečnit už za pouhý měsíc, dne 9.9.2011.

Obžalovaný J.R. se u soudu také hájil stanoviskem jak Policie České republiky, která nezákonnost nezjistila, tak stanoviskem právní kanceláře JUDr. Kubicové. Nahlédneme-li do posledně jmenovaného stanoviska, je zde mj. uvedeno :
Navezením cca. 5.000,- t zeminy tedy dle našeho názoru nevznikla klientovi škoda, nýbrž došlo k bezdůvodnému obohacení na straně společnosti DEMSTAV group, s.r.o., jelikož tato společnost vyvezla “zeminu“ (směs zeminy, kamenů, cihel a betonu) na Stavbu a nemusela tak hradit cenu, která je účtována za vyvezení takového množství materiálu na k tomu určené skládky.

Z vyjádření vedoucího odboru obecního podnikání, pana J.R., které poskytl dne 1.9.2011 zpracovateli za účasti starosty, 2. místostarosty a uvolněného radního, vyplývá, že stavební dozor na Stavbě prováděl on sám, jakožto vedoucí odboru obecního podnikání. Z uvedeného tedy vyplývá, že se J.R., vedoucí odboru obecního podnikání v souvislosti s prováděním stavebního dozoru na stavbě nedopustil žádného pracovního pochybení.

K neexistenci stavebního deníku je dále uvedeno :
Tímto svým jednáním dle našeho názoru pan J.R. jako vedoucí odboru obecního podnikání jednoznačně porušil své povinnosti vyplývající mu jakožto vedoucímu úředníkovi z ust. § 16 odst. 1, písm. b), g) a ust. § 16 odst. 2, písm. a), b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, jakož i ust. § 302 písm. b), f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Dle informací by uskladnění 5000 tun sutě mohlo přijít až na 1.750.000,- Kč bez DPH. Kolik tisíců tun se zde vozilo od roku 2008, kdy byla černá skládka po dvou letech "překvalifikována" stavebním povolením na stavbu rekultivace skládky, nikdo pořádně neví. Vždyť zde bylo možno vyvézt až cca. 146.000 m3 stavební suti. Nešlo zde tedy ještě o něco víc, nežli jen o podezření z podplácení, ale o celý systém hospodaření města z let 2006, 2008? Nemohli mít občané Kojetína alespoň nějakou kompenzaci za devastaci životního prostředí? Je tak možno nazvat péči řádného hospodáře?

Nutno uvést, že jen soud může rozhodnout a soudit. Obžalovaný, vedoucí odboru obecního podnikání J.R. byl obžaloby z podplácení zproštěn, státní zástupce se na místě odvolal. Proces tedy bude pokračovat u krajského soudu.


Asfalt, spolu se stavebním odpadem a sutí (6.8.2011) :
(red)