Co se na Slovanské č.12 pronajímalo a co prodávalo ?

Vila na Slovanské č.12 Prokousat se nelehce nabytými písemnostmi, které by vystihovaly chronologii celé věci a poskytly pravdivý obraz bylo dosti komplikované. Radnice pochopitelně neměla a nemá zájem veřejnosti o této věci říci pravdu a tu se nedozvěděli ani tazatelé, když jim v dopise (schváleného zastupitelstvem v říjnu 2003) odpovídal starosta města Ivan Týle.

Trpělivost badatele však přinesla občas nějakou tu písemnost a tak vzniklo něco na způsob puzzle, jenže zde není zřejmý obvyklý, hezký obrázek, ale spíše obraz naznačující podvod a korupci.

Názorně to ukazuje chronologie toho, co se vlastně pronajímalo a prodávalo, protože to v tomto případě nebylo vždy stejné :

Dům byl městu Nový Jičín přidělen v roce 1949 jako obytný dům a taktéž byl jako obytný dům zapsán v roce 2000 na základě prohlášení tehdejšího starosty Wesselyho, kdy město Nový Jičín konečně zjistilo, že mu tento dům patří.

O půl roku později však město Nový Jičín vyvěšuje nikoliv pronájem bytů, ale nebytových prostor a tyto vzápětí pronajímá za 1 Kč/m2/rok tajemníku města ing.M.Šrámkovi a firmě Bergenia s.r.o. V tutéž dobu však je prováděno a schvalováno ocenění pro již připravovaný prodej, nikoliv však za cenu nebytových prostor dle stanovených "Zásad pro prodej", ale jest to oceněno jako byt. Vzápětí je sepsána prodejní smlouva o prodeji nebytových prostor, ovšem s cenou jako u bytu.

Znamená to, že titíž radní v jednu a tutéž dobu schvalovali jednou to a jednou zase ono. Drobnou vadou na kráse ovšem zůstává, že změna bytu na nebytový prostor a zpět není proveditelná jen tak. Tuto musí provést po stavebním řízení příslušný úřad a musí se zapsat do Katastru nemovitostí (KN), což by znamenalo, že mezi dubnem 2000 a březnem 2001 by se změnové stavební řízení a zápis do KN prováděl čtyřikrát.

Jestli to bylo nedopatření či úmysl nechť si odvodí každý sám. Kdyby se však pronajímalo dle původního, tedy jako byty, tak by musely být nabídnuty zájemcům dle pořadníku a to tajemník města ing.Šrámek a Bergenia s.r.o. rozhodně nebyli první v pořadí. Jenže kdyby se zase oceňovaly prostory jako nebytové, tak by podle městem schváleného předpisu stály tajemníka Šrámka a Bergenii nejméně 2000,-Kč/m2 a to se asi taky zrovna nepotřebovalo. Tak se zvolila cesta změn dle toho, jak to bylo pro ten či onen právní akt nikoliv městu, ale nabyvatelům výhodné.

Komentář:
Výše uvedená záležitost byla přezkoumávaná jak speciální kontrolní komisí městského zastupitelstva, tak orgány činnými v tr. řízení, tedy Policií ČR a státním zastupitelstvem. Výsledek je veřejností již znám. Jak "speciální kontrolní komise" města, tak i Policie ČR shledala vše v pořádku.
Nakolik je takovéto zacházení s městským majetkem ze strany úředníků, členů městské rady a členů zastupitelstva v pořádku v kontextu s tr. zákonem a se zněním ustanovení zákona o obcích, kde se praví "majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy … cena se sjednává ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá…", je naprosto evidentní sice laikovi, profesionálové však usoudili jinak. Jinak bych také nazval nabyvatele tohoto majetku, jinak než řádné hospodáře bych nazval členy městské rady a členy zastupitelstva, kteří takovýto prodej schvalovali a realizovali a naprosto jinak než profesionály bych taky nazval orgány činné v tr. řízení. Nenazvu. V mém případě by se k jejich velké radosti ihned nějaký paragraf našel a nepochybuji, že i soud by byl vzápětí a exemplární, protože potrestat není nutné toho, kdo špatné udělá, potrestat třeba toho, kdo na špatné upozorní !
(Vlastimil Šimík)