v
Členům zastupitelstva města byl na jednání zaslán dopis, který přinášíme v plném znění :

Členům Městského zastupitelstva Nový Jičín

7.12.2001

Věc : Žádost o projednání a sjednání nápravy

Obracíme se na členy zastupitelstva města (ZM) s žádostí o sjednání nápravy.

V poslední době jsme pro naše aktivity, které směřovaly a směřují k nastolení právního stavu věci kolem pultu centralizované ochrany (PCO) vystaveni tomu, že jsou představitelem města Ivanem Týle poskytovány sdělovacím prostředkům lživé informace, které posléze v dobré víře sdělovací prostředky uveřejňují. Jedná se zejména o poslední výroky zástupce starosty I.Týle, kdy nejprve v týdeníku Region ze dne 13.11. t.r. bylo mimo jiné sděleno, že “pokud pokutu dostaneme /rozumějme město/, tak člověk, který podnět podal, město významně poškodil”.

Dále se jedná o vysílání místního televizního zpravodajství, kde bylo sděleno, že “kdyby se podavatelé oznámení na policii, obrátili nejprve na město, mohly být učiněny úpravy a PCO mohlo nadále sloužit”. Dále o jeho vyjádření pro MFD, kde bylo otištěno dne 21.11. t.r. jeho vyjádření, mj. “dotyčný oznamovatel poškodil dobré jméno a pověst města”.

Tyto výroky se nás dotýkají, neboť jsou evidentně lživé, jak vyplývá z obsahu, ale hlavně z termínů doručení písemností. Zejména se jedná o výrok, že jsme se nejprve neobrátili na město, což odporuje skutečnosti, neboť na město, respektive městskou radu jsme se obrátili hned dvakrát a to dne 19.6.01, následně pak 13.7.01. Policie ČR byla uvědoměna p.Šimíkem až o měsíc později a sice dne 20.7.01.

Bylo zveřejněno, že jsme svými aktivitami poškodili město, snížili jeho dobré jméno a pověst. I toto se nás velice dotýká. Naše aktivity, směřující k nápravě nezákonného stavu nemohly poškodit pověst města. Tu poškodilo to, že představiteli města byly přijaty a následně realizovány smlouvy, které nebyly v souladu s právním řádem. Po našem upozornění přijalo Vaše ZM dne 4.7.01 usnesení, aby smluvní vztahy byly uvedeny do souladu s platnou legislativou a to s termínem ihned. Namísto toho, byl PCO z městské policie (MP) odstraněn. Snížení pověsti a dobré jméno města jde na vrub těch, kdo nekvalitní smluvní vztahy připravili a následný provoz PCO obhajovali. Zejména však poškození pověsti města a případné hmotné ztráty jdou na vrub těch, kdo ani po pořadu na tel. obrazovce, kolem Městské policie v Kolíně, ani po našich upozorněních a výzvách nereagovali, pouze problém bagatelizovali, jak je zřejmo z vyjádření místostarosty I.Týle v týdeníku Region ze dne 26.6. t.r. ve smyslu “vše je v pořádku” a v deníku Blesk ze dne 1.7.2001, kde I.Týle sděluje, že “budou učiněny jen kosmetické úpravy”.

Proto se obracíme na ZM s žádostí o projednání celé záležitosti a přijetí usnesení, kde bude zástupce starosty Ivan Týle vyzván, aby ve sdělovacích prostředcích informoval občany pravdivě a již zveřejněné nepravdy a lživá obvinění v konkrétních médiích v této věci uvedl do souladu se skutečnosti, pokud dotyčný sám nenalezne vůli a neuzná sjednat nápravu.

Věříme, že členové ZM vezmou věc vážně, neboť oni jsou těmi, kdo místostarostu města I.Týle do funkce zvolili. Je evidentní, že tak svého času učinili členové ZM v dobré víře, že volí člověka na základě jeho pověsti z předešlého zaměstnání. Nicméně, to neznamená, že by se měli členové ZM netečně dívat, jak jsou občané města za svou snahu po nápravě a uvedení věcí do souladu s právním řádem lživě obviňováni, dokonce z poškozováni města a občané města informováni odchylně od skutečnosti, ne-li přímo manipulováni.

Připomeneme, že popisovaná skutečnost není totiž jedinou, kdy se zástupce starosty I.Týle dopustil mystifikace veřejnosti. Již v minulosti byl sdělovacími prostředky usvědčen ze lži, jak je obecně známo například ze záležitosti tzv. limitu výše pokut strážníků MP. Je průkazný materiál, ze kterého je podle vyjádření místostarosty I.Týle zřejmé, že představitelé města, včetně jeho samotného (ve funkci pověřeného řízením MP), vědomě tolerovali páchání přestupků, konkrétně porušování zákazu stání motorových vozidel u sportovní haly bazénu, přičemž v jiných lokalitách byla a je MP nesmlouvavá. Samo ZM bylo nuceno projednávat podnět, kdy byl v tisku uveřejněn pokyn zmíněného nedávat tzv. botičky cizincům proto, že nevybrané pokuty na místě pak nejdou na účet města. Veřejný pořádek je MP povinna zajišťovat vždy, a bez ohledu na to o koho se jedná, nebo o kolik se jedná.

Děkujeme za projednání této politováníhodné záležitosti.

Miroslav Urban, Vlastimil Šimík

Reakce na tento dopis