Ustavující zasedání zastupitelstva města 2002

Ustavující schůze zastupitelstva města (ZM) patří mezi nejzávažnější shromáždění zvoleného ZM už proto, že se zde volí starosta, místostarostové, členové rady a předsedové dvou nejdůležitějších výborů.

Podle litery zákona počáteční část do zvolení starosty řídí jednání věkem nejstarší člen zastupitelstva a snad se nedopustíme netaktnosti když napíšeme, že tím je v současné době JUDr. Astrid Poučová za ČSSD. Ač v zastupitelstvu není nováčkem (od roku 1994), podařilo se jí ustavující jednání poněkud zlehčit tím, že jej řídila s nepřetržitou nápovědou ze strany tajemníka městského úřadu, takže tato pasáž vypadala jako scénka z pořadu Ivana Mládka, kde Zdeněk Srstka dělá tiše mluvícímu zesilovač. I drobné návrhy zastupitele Rovana (KSČM) na změnu jednacího řádu, se staly nejen pro předsedajícího právníka tak trochu problémem.

nově zvolený starosta I.Týle Po svém zvolení starostou města se Ivan Týle (ODS) ujal řízení dalších voleb a zastupitelstvo již dostalo pregnantnější ráz včetně jeho poděkování za volbu a náznaku své vize řízení města a možností spolupráce s opozicí. Bohužel ani jemu se nevyhnula drobná schválnost, kdy zapomněl na mikrofon před svými ústy a z jeho posměšné poznámky bylo rázem zřejmé, že jeho přístup k opozici není až tak smířlivý jak nedlouho předtím o tom hovořil.

Z vlastního průběhu voleb bylo naprosto jednoznačně zřejmé, že dohoda mezi ODS, KDU-ČSL a zelenými je pevná a členy rady se stali ti, na kterých se mezi sebou dopředu dohodli. To lze považovat za řádný a demokratický přístup, protože je zde jasně z pohledu politických stran definovaná koalice ODS(9), KDU-ČSL(5) zelení(2) a opozice KSČM(5), ČSSD(5) a Sdružení nezávislých(3). Volání po jakémsi systému poměrného zastoupení v městské radě, jak se dostalo k sluchu v kuloárech naštěstí nebylo vyslyšeno, neboť právě takový přístup by znamenal návrat k národní frontě a pro městské volby by opět postačovala jednotná kandidátka bez soutěže politických stran.

ODS
Pro ní je obsazení všech uvolněných míst, tj. starosty a místostarostů a početní většina v městské radě nejen velkým vítězstvím, ale především velkým závazkem vůči veřejnosti a vyvstává zde nutnost dodržet v tomto období svůj volební program a taktéž koaliční povolební prohlášení. Zde nutno připomenout, že některé body jsou již dány. Jsou to ty, které nám zůstali staronoví členové bývalé radniční koalice dlužní a které v období 1998-2002 měli ve svém povolebním prohlášení ale z různých důvodů je nesplnili.

předseda kontrolního výboru M.Lossmann Co však koalice si podržet nemusela je místo předsedy kontrolního výboru. Tím se stal opět p.Lossmann!? Pomiňme osobní (ne)schopnosti staronového předsedy provádět kontrolu a řídit kontrolní orgán, o čemž svědčí výstupy kontrolního výboru z minulého období ve stylu vše v pořádku. Toto nikoliv výkonné, ale kontrolní místo mohla klidně koalice přenechat opozici a tím dát občanům signál, že se nebojí kontroly a nemá co schovávat. O tom ještě více napoví další jednání zastupitelstva, kde se budou volit členové výboru a ukáže se, zdali koalice bude respektovat návrhy všech zastoupených volebních stran anebo zvolí sice pohodlný, nicméně pro ni velmi riskantní způsob zvolení jen těch, co skýtají záruku loajality a neschopnosti cokoliv kontrolovat a zjistit, tedy trend z minulého volebního období. Co znamená soustředění moci do rukou jedné strany, máme taky ještě v hluboké paměti.

KDU-ČSL
Ta získala v městské radě tři místa radních, což je po létech, kdy měli lidovci starostu a před tím i místostarostu málo a navíc se jedná o nezávislé z lidovecké kandidátky. Je to však důsledek toho, co se tvrdilo již před volbami. Tato politická strana nemá ve svých řadách členy vhodné zastávat městské funkce a tak to léta lepí nestraníky na čelných místech kandidátky a pro ty není nyní lukrativní opustit zaměstnání.

Nezávislí (SNK)
Jestliže se zbývá zmínit o dalších volebních subjektech, tak se novému starostovi "nelze divit", že se neobrátil na nezávislé s nabídkou na koalici. Zde sehrála svou prvořadou roli jeho osobní animozita k aktivnímu iniciátoru vzniku uskupení nezávislých, což potvrdila nejen ona zmíněná "ujetá" starostova poznámka na mikrofon. Navíc neskýtají úplně takové požadavky, jako osvědčili již několik volebních období zelení, což je léty prověřená naprostá absence jakéhokoliv odlišného názoru či hlasování.

ČSSD a KSČM
Pokud se týká zbylých, ČSSD a komunistů, tak tam se radniční koalice nemusí obávat asi ničeho. Ač komunisté v tomto volebním období si pohoršili a nemají radního lze ztěží předpokládat, že by se najednou po několika volebních obdobích, kdy v zastupitelstvu nepředstavovali vůbec žádnou, natož jednotnou politickou sílu a inklinovali spíš k servilitě stali tvrdou opozici. V podstatě totéž lze říci jak o minulosti ČSSD a budoucnost se i přes prohlášení jejího lídra a zároveň šéfa bytového podniku, že budou opravdovou opozicí, zřejmě vzhledem k personálnímu zastoupení příliš lišit nebude.

(Vl)