Foto : MU

Vážení přítomní,

chtěl bych se obrátit s několika připomínkami a dotazy na městskou radu a také na Vás členy zastupitelstva města

1. Na minulém zasedání jste se zde zabývali novelizací obecně závazné vyhlášky o zastavování, stání a placeném parkování vozidel na území města. Důvodem změny vyhlášky, jak jste byli vedením města informováni, byla novelizace zákona upravující užívání pozemních komunikací.

Vznesl jsem zde dotaz, který zákonný předpis opravňoval městskou policií k vydávání vyjímek pro vjezd do pěší zóny, tedy na náměstí. Byl jsem poopraven panem místostarostou, že se nejednalo o vyjímky, ale o povolení k vjezdu motor.vozidel. Mělo se tak dít podle zákona č. 13/71 Sb., par.23, který byl novelizován a tedy již podle tohoto zákona nemohlo být ono povolení městskou policií vydáváno. Takto jste byli informování panem mgr. Biskupem.

Ověřoval jsem si u mgr.Biskupa ved.právního oddělení MÚ, kdy konkrétně se tak stalo, že zák.č.13/71 byl novelizován a již neopravňoval MP ono povolení vydávat. Jelikož tento údaj panu magistru nebyl znám, domluvili jsme se na kontaktu telefonem.

Poslední novelizace tohoto zákona byla v roce 1998, povolení k vjezdu do pěší zóny byly vydávány městs.policií ještě v roce 2002. Následně pan Biskup také přiznal, že městskou policii nikdy žádný zákon neopravňoval žádné povolení k vjezdu a tedy vyjímky z dopr.značení vydávat.

Jistě, že by bylo čestnější přiznat, že se stala chyba v přijetí vadné vyhlášky, kterou je třeba změnit a napravit a nikoliv se vymlouvat na nějaký zákon, který se měl údajně změnit.

Chápu i vyjádření pana Biskupa, který mně uvedl, že se nechce vymlouvat, ale tehdy nebyl na radnici delší dobu přítomen.

Chci se však také vyslovit k tomu, že ani strážníci MP v tomto konkrétním případě by neměli být obviňování z nekompetentnosti, neboť jen plnili příkazy svých nadřízených. Není to však první případ, kdy jsme my všichni obelhávání o pravé příčině stavu věci.

Právník MÚ musí být ku pomoci pracovníkům města a upozorňovat na kolize s předpisy a nikoliv se snažit přizpůsobit výklad zákona tomu, jak si někteří přejí.

K tomuto problému také vznáším dotaz, kdy bylo vydáno stavební povolení na výstavbu pěší zóny a zda bylo se všemi účastníky řízení toto projednáno ?

2. Další má připomínka se týká vašeho programového prohlášení ZM pro období 1999 - 2002 :

V tomto prohlášení je uvedeno, že se mají prostřednictvím městského televizního vysílání uskutečňovat diskusní kluby občanů s členy městské rady a městského zastupitelstva k aktuálním problémům.

V tomto bodě vašeho prohlášení zůstalo bohužel jen u slibů neboť beseda s občany nebyla uskutečněna žádná. Asi uslyšíme zdůvodnění, že se tak nestalo po celé 4 roky z technických důvodů. Již dopředu říkám neboť nebude konstruktivní, abych zde reagoval na každou odpověď, výpady a dokonce lži, jako např. při posledním zasedání, ale i pracovník této místní televize se vyslovil jednoznačně, že technicky by tento problém nebyl. Pokud by se zrovna nejednalo o přímý přenos, aby mohli diváci klást své otázky, stačilo by přidat židli do studia, kde se beseda předtáčí.

3. K informovanosti občanů bych ještě dodal, že snad není považováno za další zkvalitňování městského televizního vysílání to, že se nevysílá vůbec nebo týden staré zprávy.

4. Jak je s občany a jejich problémy nakládáno vypovídá i např. odpor (negace) proti dobře myšlenému návrhu jednoho z Vás, který přišel s uskutečněním alespoň jednoho zasedání, které by bylo určeno pro přítomné účastníky, tedy občany. V neposlední řadě i zamítnutí alespoň posunutí bodu programu různé starostou Wesselym.

Že by občan směl vystoupit na ZM jen s jedním problémem, jak se vyslovil zastupitel za KSČM Šťastný, již nezaslouží žádného komentáře, jakož i zesměšňování občanů, kteří chtějí něco vrátit do původního stavu, posměšným vyjádřením radního M.Šturma : Tak jim nějakou značku doufám najdeme a vrátíme jim ji.

Váš jednací řád stanoví : Právo vyjadřovat své názory na zasedání zastupitelstva města má každý občan, který je starší 18 let, je ve městě hlášen k trvalému pobytu nebo vlastní na území města nemovitost.

5. Že tento názor o negativním přístupu k občanům není vůbec ojedinělý hovoří i korespondence, kterou jste obdrželi na minulém zasedání od jiného občana a s kterou namísto časového prostoru pro prostudování členům zastupitelstva, mohlo být možná lépe seznámeno celé jednání a všichni přítomní.

6. K průmyslové zóně bych opět připomněl Vaše programové prohlášení, kde je uvedeno : Dokončit výkup soukromých pozemků v rámci průmyslového parku.

Foto : MU

Před dvěma léty jsme ústy pana starosty slyšeli, že město zpracovává dokumentaci k registraci programu podpory průmyslových zón. Jelikož rok před tím město této podpory nevyužilo a nepodalo přihlášku, tedy žádost o státní příspěvek, bylo slíbeno, že tak učiní v roce 2000, aby byla šance již příští rok, tedy v roce 2001 pro malé investory. Dnes máme rok 2002.

Zde opět zůstalo jen u proklamací a slibů. Vznesl bych tedy dotaz k panu starostovi, neboť jsem z jeho odpovědi na posledním ZM opravdu nevyrozuměl a nevypočítal její dnešní velikost a zda je výkup dokončen a zóna po sedmi letech připravena. Takže jen krátce jeden údaj v hektarech :

Kolik je v současnosti připraveno plochy, pro průmyslový park, která je ve vlastnictví města ? Nic víc a nemusí to být přesně na hektar.

7. Také by se již neměl objevovat v tomto dokumentu úkol : nadále využívat pro ochranu soukromých objektů ”Pultu centralizované ochrany”. Toto se již prokázalo, jako nezákonné a mohl bych také dodat, že si nejsem vědom, že by tento pult byl na městské policii odcizen nebo ukraden, tak jak se vyjádřil pan Šturm : že bude usilovat o jeho vrácení.


Foto : MU

8. V posledním bodě bych připomněl volební program s kterým kandidoval pan starosta do voleb již v roce 1994 a sice : Odstranění neblahého pomníku minulosti - milicionáře před bývalým KSČ. Tehdy jsi pane starosto argumentoval tím, že se vše vyřeší a pomník zmizí při výstavbě nového objektu - Čes.spořitelny. Spořitelna je již v provozu a jak vypadá ono "dílo" se každý může přesvědčit. Již dopředu bych chtěl uvést pro ty, kteří stav obhajují s tím, že jde o pomník našim osvoboditelům, že milicionáři Československo nikdy neosvobozovali.

Tyto mé připomínky prosím neberte jako nějaké válčení s někým, nebo averzi vůči někomu, jak bývá přisuzováno, ale dobře míněné upozornění na chyby a nedostatky, které je třeba napravit a zajisté se najde mnoho bodů Vašeho programového prohlášení, které naplněny byly.

(Příspěvek přednesl v bodě "Různé" , který byl zařazen až po pěti hodinách jednání M.Urban, odpovědi na otázky se však nedočkal)